Đề tài Sự hình thành khái niệm phản ứng hóa học trong chương trình hóa học phổ thông

Trong chương trình THCS , thì môn hóa học là môn học mà HS bắt ñầu tiếp xúc ở2 lớp cuối cấp 8, 9. Vì thế, mà việc hình thành các khái niệm cơbản của hóa học cho HS rất quan trọng và ñặc biệt là việc hình thành các khái niệm phản ứng hóa học. Bởi nó là một trong các mục tiêu cơbản của hóa học. Trong mỗi lo ại phản ứng thì có phương pháp dạy học cũng nhưviệc hình thành và phát triển chúng cũng khác nhau . Bởi, việc hình thành và phát triển khái niệm phản ứng giúp cho HS có cơsởhiểu biết ban ñầu vềbản chất c ủa hóa học, làm nền tảng ñểhình thành kĩ năng, kĩxảo làm bài tập hóa học. Các phản ứng hóa học không ngừng ở ñó mà tiếp tục ñược phát triển cụthểhơn khi lên THPT và mởrộng thêm các phản ứng mới góp phần hoàn thiện kiến thức hóa học cho HS. Ngày nay, cùng với sựphát triển của ñất nước thì các dây chuy ền sản xuất ñã áp dụng các phản ứng hóa học phục vụtrong sản xuất .Bởi so với các ngành sản xuất khác , nền sản xuất hoá học có một nét ñặc trưng riêng biệt : ñó là quá trình sản xuất dựa trên cơsởcủa những phản ứng hóa học. Trong các ngành thì ñặc biệtngành sản xuất hóa học thì phản ứng hóa học giữmột vai trò chủchốt. ðó là nét ñặc trưng nổi bật của sản xuất hóa học. Vậy ñểhiểu rõ ñược bản chất, tầm quan trọng, ý nghĩa của các phản ứng hoá học trong hóa học nói riêng, trong sản xuất nói chung nhưth ế nào ? thì chúng ta cùng nghiên cứu sựhình thành khái niệm phản ứng hóa học ở phổthông ñểgiải quy ết những vấn ñề ñó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC