Đề tài Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chính C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ: “Vấn đề là ở chỗ tìm hiểu xem giai cấp vô sản thực ra là gì và phù hợp với tồn tại ấy của bản thân nó, giai cấp vô sản buộc phải làm gì về mặt lịch sử “. Để chỉ giai cấp công nhân, các nhà kinh điển dùng nhiều khái niệm nh¬ư: giai cấp vô sản, giai cấp xã hội, giai cấp công nhân . hoàn toàn chỉ dựa vào việc bán sức lao động của mình và lao động làm thuê ở thế kỷ XIX, giai cấp vô sản hiện đại, giai cấp công nhân hiện đại, giai cấp công nhân đại công nghiệp nh¬ư những cụm từ đồng nghĩa để biểu thị một khái niệm. Trong các thuật ngữ này, tuỳ từng điều kiện mà ta sử dụng. Tuy nhiên, các thuật ngữ đó đều nói lên: Giai cấp công nhân- con đẻ của nền đại công nghiệp tư¬ bản chủ nghĩa, giai cấp đại biểu cho lực l¬ượng sản xuất tiên tiến, cho ph¬ương thức sản xuất hiện đại. Ngoài các thuật ngữ trên, C.Mác và Ph.Ăngghen còn dùng những thuật ngữ có nội dung hẹp hơn để chỉ các loại công nhân trong các ngành khác nhau, trong các giai đoạn khác nhau của công nghiệp nh¬ư: công nhân cơ khí là công nhân làm trong ngành cơ khí; công nhân dệt là công nhân làm trong ngành dệt; công nhân công trường thủ công là công nhân làm trong các công tr¬ường; công nhân nông nghiệp là công nhân làm trong ngành nông nghiệp có sử dụng các trang thiết bị của công nghiệp . Mặc dù các thuật ngữ trên có nhiều tên gọi khác nhau như¬ thế nào đi nữa thì theo C.Mác và Ph.Ăngghen chúng vẫn chỉ mang hai thuộc tính căn bản. Thứ nhất, về phư¬ơng thức lao động, phư¬ơng thức sản xuất: Giai cấp công nhân là lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao. Thứ hai, về vị trí trong quan hệ sản xuất tư¬ bản chủ nghĩa: đó là những người lao động không có tư¬ liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà t¬ư bản và bị nhà tư¬ bản bóc lột về giá trị thặng d¬ư. Trong hai tiêu trí này, C.Mác và Ph.Ăngghen tới tiêu chí một đó là công nhân công x¬ưởng, đ¬ược coi là bộ phận tiêu biểu cho giai cấp công nhân hiện đại. Hai ông cho rằng: “Các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản lại là sản phẩm của nền đại công nghiệp”; “công nhân cũng là một phát minh của thời đại mới, giống như¬ máy móc cũng vậy . công nhân Anh là đứa con đầu lòng của nền đại công nghiệp hiện đại”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC