Đề tài Sự thống nhất và đấu tranh giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay

Đất nước ta trải qua một thời gian dài chiến tranh gian khổ ác liệt lại bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng CNXH. Trong quá trình khôi phục và phát triển nền kinh tế đi lên từ đói nghèo lạc hậu. Do đó không tránh khỏi tư tưởng chủ quan nóng vội và những sai lầm. Đó là thời kỳ nền kinh tế nước ta ở tình trạng kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp. Sớm nhận thức được những sai lầm trong đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ở những năm trước. Vì vậy đã vạch ra đường lối đổi mới toàn diện và triệt để mà trọng tâm là đổi mới kinh tế được vạch ra ở Đại hội VI, được tiếp tục phát triển tại Đại hội VII là hoàn toàn đúng đắn. Trong đó sự tồn tại của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần được xác định là chiến lược phát triển lâu dài trong công cuộc đổi mới, theo định hướng XHCN. Sự tồn tại của các thành phần kinh tế trong nền kinh tế của nước ta hiện nay có sự đan xen tác động mâu thuẫn không kém phần gay gắt. Đứng trên phương diện triết học, cần nhìn nhận rõ mặt thống nhất và đối lập giữa các thành phần kinh tế trong nền kinh tế Việt Nam thời kỳ quá độ lên XHCN. Phân tích để từ đó đưa ra phương hướng giải quyết tích cực cho vấn đề này. Đây cũng chính là lý do em chọn đề tài: "Sự thống nhất và đấu tranh giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay" Bài viết sau sẽ lần lướt phân tích những biểu hiện tác động của quy luật, phân tích mặt thống nhất và đấu tranh giữa các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC