Đề tài Sự vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính toàn cầu - Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam

Chính sách vô hiệu hóa là chính sách thu hồi bớt nột tệ từ lưu thông nhằm vô hiệu hóa hoặc giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của việc thu mua ngoại tệ tới giá trị nội tệ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC