Đề tài Tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên rừng của Việt Nam

Nội dung trình bày 1. Giới thiệu khái quát về tài nguyên rừng VN 2. Tác động của biến đổi khí hậu tới tài nguyên rừng VN 3. Các nỗ lực giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong Lâm nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC