Đề tài Tác động thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Thuếthu nhập cá nhân là một trong những loại thuếquan trọng nhất của Nhà nước. Một mặt, thuế thu nhập cá nhân góp phần điều tiết thu nhập của người giàu, làm giảm khoảng cách giàu nghèo đang ngày một nới rộng trong nền kinh tếthịtrường. Mặt khác, thuếthu nhập cá nhân là nguồn thu ngân sách quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, việc xem xét, nghiên cứu chính sách thuếthu nhập cá nhân, đánh giá những mặt ưu điểm và mặt nhược điểm của nó, từ đó rút ra những bài học đểxây dựng một chính sách phù hợp nhất, vừa thực hiện được các mục tiêu của quốc gia vừa không tạo gánh nặng lên người dân là rất cần thiết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC