Đề tài Tác động yếu tố ngoại vi và sự can thiệp của Chính phủ

a.Tính hiệu quả của sự tác động Yếu tố ngoại vi tiêu cực: Vd: Hành động xả rác nơi công cộng tạo ra yếu tố ngoại vi tiêu cực đối với những người xung quanh. b. Mức độ tác động: Yếu tố ngoại vi liên quan đến vấn đề sở hữu. Yếu tố ngoại vi về mặt kỹ thuật. Yếu tố ngoại vi liên quan đến hàng hóa công.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC