Đề tài Tài chính công và quản lý tài chính công

(Bản scan) Tài chính công gắn liền với hoạt động của nhà nước. Nó vừa là nguồn lực để nhà nước thực hiện tốt chức năng của mình, vừa là công cụ để thực hiện các dịch vụ công, chi phối điều chỉnh các mặt hoạt động khác của đất nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC