Đề tài Tán xạ raman có kích thích chương 3: chương trình mô phỏng

Trong các chương trình mô phỏng ảnh hưởng của SRS đến dạng của tín hiệu có liên quan đến tham số “Walk-off” d và hệ số khuyếch đại Raman. Do đó trước khi mô phỏng cần phải tính toán cả hai tham số này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC