Đề tài Tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt: Thực trạng và giải pháp

Vấn đề tạo động lực cho người lao động đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong các doanh nghiệp nước ta hiện nay. Tổ chức là một tập thể người lao động mà trong đó họ làm việc và cống hiến vì mục đích chung là làm cho tổ chức ngày càng phát triển và có vị thế trên thị trường. Ngược lại, người lao động sẽ nhận được những phần thưởng về cả vật chất lẫn tinh thần từ tổ chức mang lại. Như vậy, xét về thực chất công tác tạo động lực là môt hoạt động đầu tư mà cả hai bên cùng có lợi. Thực tế, công tác tạo động lực ở Công ty cổ phần Phát triển Quốc tế Nam Việt đã và đang thực hiện, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn và vẫn chưa kích thích được người lao dộng làm việc hết sức mình cho tổ chức, năng suất lao đọng vẫn chỉ đạt ở mức trung bình. Với những vướng mắc trên, trong quá trình thực tập tại công ty, tìm hiểu thực tế em đã chọn đề tài: “Tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt. Thực trạng và giải pháp” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Đề tài nghiên cứu bao gồm các nội dung chính sau: Phần I. Những vấn đề chung. I. Khái quát chung về đơn vị thực tập II. Thực trạng nguồn nhân lực & công tác quản trị nguồn nhân lực Phần II. Chuyên đề chuyên sâu. Chương I. Cơ sở lý luận về tạo động lực lao động Chương II. Thực trạng tạo động lực lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt Chương III. Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực lao động cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển quốc tế Nam Việt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC