Đề tài Thị trường chứng khoán

15 năm thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể : tăng trưởng kinh tế cao ổn đjnh (tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn >7% năm ) . Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng rất cao ( trên 14% ) đạc biệt các ngành công nghệ mới , ngành công nghệ thông tin phát riển nhanh chóng và đang được ứng dụng rộng rãi ; thành tựu trong nông nghiêp đã đưa nước ta không những thoát khỏi sự thiếu lương thực mà còn đưa nước ta trở thành nước xuát khẩu gạo đứng thứ hai thế giới (>4 triệu tấn /năm ) . Hàng hoá trên thị trường ngày càng phong phú đa dạng , các doanh nghiệp mới được thành lập ngày càng nhiều , đời sống của người dân ngày càng cao . Những thành tựu đó đã khẳng định đường lối kinh tế đúng đắn của Đảng và Nhà nước . Nhưng nó cũng đặt ra nhiều vấn đề lớn như: làm thế nào để duy trì tốc độ tăng trưởng đó đòng thời tiến tới phát triển bền vững , đồng thời với các doanh nghiệp ra đời ngày càng nhiều là thiếu vốn ,khả năng cạnh tranh kém ,Nhà nước cần ngân sách để xây dựng cơ sở hạ tầng , đường sá vv…và vấn đề không thiếu tầm quan trọng là làm sao xây dựng nền kinh tế nước ta trở thành kinh tế thị trường theo đúng nghiã . Một giải pháp đó là xây dựng thị trường chứng khoán .Và ngày 20/7/2000 đánh dấu bước ngoặt trong nền kinh tế thị trường của nước ta với sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam với việc đưa vào vận hành trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC