Đề tài Thị trường dịch vụ bảo hiểm Việt Nam trước xu thế hội nhập

Theo từ điển Bách khoa to àn thư Việt Namthì Bảo hiểm là chức năng kinh tế mà mục đích là bồi thường những thiệt hại về của cải hay sức kho ẻ, tính mạng con người, bằng cách đảm nhiệm những rủi ro v à đền bù những rủi ro ấy. Người muốn được bảo hiểmphải mua bảo hiểmvà khi bị thiệt hại th ì được bồi thường. Việc bồi th ường được quy định bằng một hợp đồng giữa tổ chức bảo hiểm và ngư ời được bảo hiểm. Tổ chức kinh doanh bảo hiểm có th ể do nhà nước đảm nhiệm hoặc do công t ytư nhân đ ảm nhiệm có sự kiểm soát của chính phủ.  Theo Dennis Kessler :Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông v ào sự bất hạnh của số ít.  Theo Monique Gaullier :Bảo hiểm là một nghiệp vụ qua đó, một b ên là ngư ời được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền gọi l à phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc để cho ng ười thứ ba trong tr ường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền b ù các tổn thất đ ược trả bởi một b ên khác: đó l à người bảo hiểm. Ng ười bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với to àn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các ph ương pháp c ủa thống kê.  Tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ định nghĩa : Bảo hiểm là một cơ chế, theo cơ chế này, một người, một doanh nghiệp hay một tổ ch ức chuyển nh ượng rủi ro cho công ty b ảo hiểm, công ty đó sẽ bồi th ường cho người được bảo hiểm các tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm v à phân chia giá tr ị thiệt hại giữa tất cả những người được bảo hiểm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC