Đề tài THỊ TRƯỜNG EUROCURENCY

Ngày nay, đối với các đồng tiền mạnh, thị trường tiền tệ đã vượt ra ngoài biên giới truy ền thống vốn có của chúng, do đó, chúng ta có thể ký một tờ séc bằng Dollar Mỹ từ tài khoản mở tại ngân hàng ở Tokyo, hoặc ký một tờ séc bằng Yên Nhật từ tài kho ản mở tại ngân hàng ở New York. Tương tự, chúng ta cũng có thể dàn xếp một khoản tín dụng bằng Dollar Mỹ tại Hồng Kông hay Bảng Anh tại Madrid. T ừ đó, dẫn đến một thực tế là: các đ ồng tiền khác nhau được duy trì bên cạnh nhau trên các tài khoản ngân hàng. Thị trường Eurocurrency là thị trường của các ngân hàng hải ngoại (Eurobanks) trong lĩnh v ực huy động và cho vay ngắn hạn các đồng tiền lưu thông bên ngoài nước phát hành. Như vậ y ta có EuroDollar là tiền gửi b ằng Dollar Mỹ tại 1 ngân hàng nào đó ng òai nước Mỹ, EuroYên là tiền gửi bằng Yên Nhât tại một ngân hàng nào đó ngòai nước Nhật Các ngân hàng nhận tiền gửi đó là các ngân hàng EuroBank. Nói 1 cách khái quát, thị trường Eurocurrency là 1 bộ phận của thị trường tiền tệ quốc tế, bao gồm các hoạt động đi vay và cho vay với thời h ạn đến 1 năm. Khởi đầu cho sự tăng trưởng Eurocurrency là sự xuất hiện Eurodollars từ những năm 1957. Thị trường Dollar Châu Âu rất rộng lớn, ước tính tổng số lượng của thị trường vượt trên 1000 tỷ USD, trong đó hoạt động của Eurodollar chiếm tới 65 - 70% tổng doanh số họat động toàn thị trường Eurocurrency, sau đó là Euromark, Eurofrancs, Eurosterling và Euroyen. Chính vì vậy, theo nghĩa hẹp, khi nói đến Eurocurrency thì người ta còn hiểu đó là thị trường Eurodollars.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC