Đề tài Thị trường mở và giải pháp trên thị trường mở ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, phát triển và tăng cường kinh tế luôn là mục tiêu quốc gia. Trong khi nền kinh tế phát triển thấp, tích lũy từ nội bộ không nhiều, các nguồn lực của nền kinh tế chưa có điều kiện khai thác thì việc hỗ trợ của dòng vốn từ bên ngoài là rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng đối với việc tăng trưởng kinh tế. Ngoài các chính sách vĩ mô, thông thường như các nước thường sử dụng ba công cụ quan trọng nhất, đó là: nghiệp vụ thị trường mở, tái chiết khấu và dự trữ bắt buộc. Trong đó thị trường mở là hoạt động NHTW mua vào hoặc bán ra những giấy tờ có giá của chính phủ trên thị trường. Thông qua hoạt động mua bán giấy tờ có giá, NHTW tác động trực tiếp đến nguồn vốn khả dụng của các tổ chức tín dụng, từ đó điều tiết lượng cung ứng tiền tệ và tác động gián tiếp đến lãi xuất thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC