Đề tài Thị trường tài chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Góp phần nâng cao năng suất & hiệu quả cho nền kinh tế Tạo ra mt thuận lợi để dung hòa các lợi ích kinh tế của các chủ thể kt trên thị trường Tạo nên công cụ kích thích tính hiệu quả của doanh nghiệp Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài khoản

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC