Đề tài Thiết bị ngưng tụ

Trong thực tế, khi tiến hành chưng cất ở áp suất khí quyển thường khó khăn và phức tạp do: Nhiệt độ sôi các cấu tử ở áp suất thường rất cao nên khó khăn trong quá trình gia nhiệt. Một số cấu tử dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. Một số cấu tử dễ gay ra các phản ứng cháy nổ ở nhiệt độ cao. Vì vậy, việc chưng cất được tiến hành ở áp suất chân không sẽ làm giảm nhiệt độ sôi của các cấu tử. Do đó sẽ giải quyết được các khó khăn trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC