Đề tài Thiết kế biện pháp thi công lỗi thang máy theo phương pháp ván khuẩn trượt

Để có được hướng đi đúng đắn nhằm hoàn thiện và phát triển công nghệ thi công kết cấu công trình đổ tại chỗ, việc nghiên cứu phải xem xét trên quan điểm toàn diện và đồng bộ, phải chú ý đến điều kiện khí hậu và đặc điểm của nền kinh tế thị trường trong xây dựng ở nước ta. Trong thi công công trình đổ tại chỗ cần phải triển khai các biện pháp nhằm tăng cường có hiệu quả với công tác cốppha, công tác cốt thép, thi công bêtông và cơ giới hoá đồng bộ trong thi công. Phương hướng cơ bản trong việc hoàn thiện và phát triển công nghệ thi công bêtông trước hết phải tập trung và nghiên cứu các biện pháp sau đây nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng công trình, trong đó phải luôn lấy chất lượng công trình làm hàng đầu: - Việc gia công chế tạo cốt thép phải tập trung hoá công tác lắp dựng trên hiện trường, ưu tiên liên kết hàn. - Hệ cốppha phải được định hình hoá và đảm bảo độ luôn chuyển cao. Việc chế tạo cốppha phải tập trung hoá và tổ chức sử dụng với cường độ cao. - Tăng cường sử dụng có hiệu quả loại bêtông thương phẩm, sử dụng hợp lý các loại phụ gia cho bêtông. Trạm trộn có khả năng cơ giới hoá và tự động hoá cao, nếu có thể thì bố trí ngay tại chân công trình. Việc vận chuyển vữa bêtông đến công trình cần phải sử dụng các thiết bị chuyên môn hoá. Cơ giới hoá các quá trình vận chuyển vữa từ trạm trộn bêtông có năng suất cao đến nơi đổ bằng việc sử dụng các thiết bị chuyên dùng đổ bêtông. - Việc ứng dụng các công nghệ thi công bêtông phải phù hợp với điều kiện nhiệt ẩm và đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC