Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho siêu thị Thuận Thảo

Ngày nay năng lượng điện đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Nhu cầu điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp . . . Tăng lên đáng kể. Chính vì vai trò quan trọng đó mà điện năng được coi là chỉtiêu quan trọng để đánh giá mức độphát triển của một quốc gia. - Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay đểnền kinh tếphát triển không bịtụt hậu so với các nước trong khu vực, chúng ta phải đNy mạnh sựnghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa, muốn vậy thì điện năng phải đi trước một bước. - Thiết kếcung cấp điện cần phải có đội ngũcông nhân – cán bộkỹthuật có đủ trình độtương xứng đểhoàn thành và đảm bảo chất lượng công trình và điều quan trọng nữa là phải đảm bảo các yêu cầu sau: Độtin cậy cung cấp điện: Tuỳthuộc vào tính chất và yêu cầu của phụtải. Chất lượng điện năng: Được đánh giá qua hai chỉtiêu chính là tần sốvà điện áp. An toàn: An toàn cho người vận hành, người sửdụng và an toàn cho các thiết bị điện. Kinh tế: Vốn đầu tưvà chi phí vận hành ởmức thấp nhất và phù hợp với khả năng phát triển hệthống điện trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC