Đề tài Thiết kế FTTH dựa trên công nghệ mạng quang thụ động

Các kĩ thuật trong thông tin quang có thể cung cấp giải pháp ứng dụng cho hiện tại và tƣơng lai. Thông qua sự phát triển của sợi quang thì kiến trúc mạng viễn thông cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, cung cấp tốc độ rất cao để truy ền dữ liệu có dung lƣợng lớn. Một số thuận lợi của hệ thống thông tin quang là: dung lƣợng băng thông cao, truyền dẫn dài, đáng tin cậy. Những năm gần đây, việc gia tăng dung lƣợng mạng truyền dẫn cùng với việc phát triển các ứng dụng và dịch vụ mới đến khách hàng đã tạo ra hiện tƣợng gọi là thắt cổ chai trong mạng truy nhập. Không nghi ngờ gì nữa mạng quang là một gi ải pháp cần thiết và quan trọng trong vấn đề truy ền dẫn. Trong đó, mạng quang thụ động PON (Passive Optical Network) là một gi ải pháp tri ển vọng đầy hứa hẹn trong mạng truy nhập để làm giảm bớt hiện tƣợng thắt cổ chai. Mạng PON là mạng điểm đến đa điểm mà không có các thành phần tích cực trong tuy ến truyền dẫn từ nguồn đến đích, cơ bản thì nó bao gồm sợi quang và các thiết bị thụ động. Điều này làm tiết ki ệm chi phí bảo dƣỡng, phân phối thi ết bị , cấp nguồn và tận dụng đƣợc kiến trúc mạng quang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC