Đề tài Thiết kế hệ thống cửa tự động dùng LOGO

Toong quát, moơt heơ thông đieau khieon là taơp hợp những dng c, thiêt bị đieơn tử, được dùng ở những heơ thông caan đ?m b?o tính oon định, sự chính xác, sự chuyeon đooi nhịp nhàng c?a moơt quy trình hoa?c moơt hốt đoơng s?n xuât. Nó thực hieơn bât cứ yedu caau nào c?a dng c, từ cung câp naíng lựơng đên moơt thiêt bị bán dăn. Với thành qu?c?a sự phát trieon nhanh chóng c?a codng ngheơ thì vieơc đieau khieon những heơ thông phức tp sẽ được thực hieơn bởi moơt heơ thông đieau khieon tự đoơng hóa hoàn toàn, đó là PLC, nó được sử dng kêt hợp với máy tính ch?. Ngoài ra, nó còn giao dieơn đeokêt nôi với các thiêt bị khác (như là: b?ng đieau khieon, đoơng cơ, contact, cuoơn dady, .). Kh?naíng chuyeon giao mng c?a PLC có theocho phép chúng phôi hợp xử lý, đieau khieon những heơ thông lớn. Ngoài ra, nó còn theohieơn sự linh hốt cao trong vieơc phadn lối các heơ thông đieau khieon. Moi moơt boơ phaơn trong heơ thông đieau khieon đóng moơt vai trò rât quan trĩng. Từ hình 1.1.ata thây: PLC sẽ khodng nhaơn biêt được đieau gì nêu nó khodng được kêt nôi với các thiêt bị c?m ứng. Nó cũng khodng cho phép bât kỳ các máy móc nào hốt đoơng nêu ngõ ra c?a PLC khodng được kêt nôi với đoơng cơ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC