Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty Colgate-Palmolive công suất 200m3/ngàyđêm

Trước thời đại công nghiệp hoá – hiệ n đại hoá, nhu cầ u về vật chất củ a con người ngày càng tăng cao. Ngà nh cô ng nghi ệp của nước ta đã không ngừ ng mở rộng và tă ng năng suất nhằm đá p ứng đượ c nhu cầ u thị trườ ng.Trong đó, hoá – mỹ phẩm là ngành phục vụ cho nhu cầ u thiế t yế u của cuộ c số ng hằng ngày đồ ng thời nó cũ ng là ngành mang lại lợi nhuận khá cao. Chí nh vì thế, rất nhiều cô ng ty nước ngoài đã đầ u tư sả n xuất ở Việt Nam như : Colgate – Palmolive, Unilever, Procter & Gamble, Unza Cá c cô ng t y đó đã liê n tụ c cho ra đời cá c sả n phẩm như: kem đánh ră ng, sữa t ắm, dầ u gội, nước làm mềm vải, sữ a rửa mặt .Hiện nay, trước nhữ ng đòi hỏi về chất lượ ng và số lượng sản phẩm của người tiê u dùng đã t hú c đẩy sự cạ nh tranh giữ a cá c nhà sả n xuất cà ng thêm gay gắt. Chính nhờ sự cạ nh tr anh ấy đã gó p phần tăng doanh thu và phát triể n ngà nh cô ng nghiệ p trong nước. Song song đó, hoạt độ ng củ a các nhà máy nà y ít nhi ề u đã là m ảnh hưở ng xấu đế n môi trường xung quanh, nhất là môi trường nướ c. Công ty TNHH Colgate – Palmolive ( Việt Nam ) là một trong số những công ty sản xuất cá c mặt hàng hoá – mỹ phẩm.Trước ki a, cô ng t y chỉ sả n xuất kem đá nh ră ng và sữa tắm. Do nhu cầu thị trườ ng tă ng nên cô ng t y đã mở rộng sả n xuất thêm dầ u gội, nướ c xả vải Việc tăng nă ng suất đã mang l ại những lợi ích đáng kể song bê n cạ nh đó cũ ng nả y sinh nhữ ng vấn đề về môi trườ ng như nướ c t hải. Nguồ n nướ c t hải sinh ra có hàm lượ ng chất hữ u cơ r ất cao, COD tại đầ u nguồ n xả có khi lê n đến 86.000 mg/l. Điều đó dễ gây nguy hiểm cho các thủy sinh vật sinh số ng ở nguồn tiế p nhậ n, nó làm mất cân bằ ng môi trườ ng sinh thái tự nhiên và gâ y ảnh hưởng trự c tiếp đế n đời số ng củ a người dân xung quanh. Từ nhữ ng thực tế trên, yêu cầ u phải khả o sát hiện trạ ng môi trường nước thải của cô ng ty, đá nh giá đượ c tình hình thực tế để từ đó thiết kế hệ t hố ng xử lý nước thải nhằ m giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm cho môi trường là vô cùng cấp thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC