Đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất găng tay y tế năng suất 8 triệu đôi / năm

1. CÂN BẰNG VẬT CHẤT: 6.1. Tính toán năng suất nhà máy: Trong quá trình sản xuất không thể tránh khói phế phẩm. Đặc biệt là trong lĩnh vực y tế thì các yêu cầu lại càng khắt khe. Do đó ta chọn tỉ lệ phế phẩm là lớn. Tuy nhiên, ta chọn tỉ lệ phế phẩm là 5%. Vậy mỗi năm dây chuyền phải sản xuất 8000000/(1-0.05) = 8421052 đôi.  Số ngày trong năm: 365 ngày.  Số ngày lễ trong năm: 10 ngày.  Số ngày bảo trì máy định kì trong năm: 30 ngày.  Mỗi năm công ty tổ chức đi nghỉ cho công nhân: 5 ngày.  Số ngày hoạt động của phân xưởng trong tuần là: 7 ngày.  Mỗi ngày làm 3 ca, mỗi ca 8 giờ. Vậy:  Số ngày làm việc trong 1 năm là: 365 ngày – (30 + 10 + 5) ngày = 320 ngày.  Số giờ làm việc trong năm: 320 ngày x 24 giờ = 7680 giờ.  Số lượng đôi găng tay trong một năm là: đôi/năm.  Sản lượng đôi găng tay trong một ngày: đôi/ngày.  Sản lượng đôi găng tay trong một giờ: đôi/giờ.  Khoảng cách giữa 2 khuôn liên tiếp trên dây xích là 0.2m  Tốc độ dây xích: (1097 đôi/giờ x 0.2mét)/60 = 3.7 mét/phút.  Chọn tốc độ thiết kế là 4 mét/phút.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC