Đề tài Thiết kế profiler trong Middleware tương thích QOS theo ứng dụng

Middleware tương thích cho phép thay đổi chức năng hoặc điều kiện hoạt động của bộ xửlý ứng dụng phân bốsau khi phát triển ứng dụng. Để đáp ứng yêu cầu cung cấp chất lượng dịch vụcho hệthống đa phương tiện phân bố, chúng tôi đã đềxuất kiến trúc middleware tương thích QoS theo ứng dụng [1] và một thuật toán điều khiển tương thích QoS trong middleware [2]. Kiến trúc này cho phép tương thích chất lượng dịch vụ ởhai mức ứng dụng chung và ứng dụng cụthể. Việc phân chia một cách rõ ràng các thành phần của middleware thành hai lớp ứng dụng chung và ứng dụng cụthểcho phép kiến trúc này có thể đáp ứng được yêu cầu QoS của nhiều ứng dụng, cũng nhưcó thểdễdàng triển khai các ứng dụng mới một cách ít tốn kém. Tuy nhiên các ứng dụng cũng phải chỉ ra cho middleware biết tham sốQoS nào mà chúng cần phải tương thích đểmiddleware tập trung vào việc tương thích cho tập các tham số đặc trưng đó. Mặt khác, tập các tham số đặc trưng này khó xác định hay đánh giá trực tiếp. Khi đó, cần phải có giải pháp cho việc xác định sựthay đổi của các tham sốQoS. Profiler là một giải pháp đểthực hiện điều này. Profiler là một tập hợp các dịch vụlưu giữ, cập nhật các tham sốQoS của ứng dụng và mạng. Nó cho phép middleware thực hiện chức năng tương thích một cách động. Chức năng của Profiler gồm: Thứnhất, cho phép ứng dụng thiết lập trong middleware tương thích QoS theo ứng dụng các tham sốQoS đặc trưng và mối quan hệ với các tham sốQoS có thể điều khiển khác. Thứhai, dịch vụlưu giữ, cập nhật giá trịcủa các tham sốQoS đặc trưng sẽghi lại tất cả giá trịcủa kết quảthăm dò vào QoS Profiler. Bộthao tác trong middleware dựa vào các thông tin có trong Profiler để điều khiển ứng dụng. Bài viết này đềxuất phương pháp thiết kế Profiler nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho hoạt động điều khiển tương thích của bộthao tác trong Middleware. Bài viết gồm các phần sau: Phần 2 trình bầy sơ lược kiến trúc middleware và thuật toán điều khiển tương thích; Phần 3 trình bầy thiết kế kiến trúc Profiler; Phần 4 mô tảgiao diện Profiler với người sửdụng; Phần 5 đưa ra kết quảthực nghiệm, Phần 6 nêu kết luận chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC