Đề tài Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12

1. Lý do chọn đề tài Xuất phát từ nhiệm vụ đổi mới PPDH ở trường phổ thông, từ đặc điểm phần Di truyền học (Sinh học 12), từ những ưu điểm của BĐKN đối với sự tiếp thu tích cực và ghi nhớ sâu sắc kiến thức Sinh học của HS , chúng tôi chọn đề tài “Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12”. 2. Mục đích nghiên cứu - Xác định được cơ sở khoa học (cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn) của việc thiết kế và sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12). - Xác định được quy trình thiết kế và quy trình sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12), nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học SH ở trường THPT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC