Đề tài Thông tin bất cân xứng và cấu trúc tài chính

Cấu trúc tài chính doanh nghiệp là một hỗn hợp nợ và vốn được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của nó. Cấu trúc này là một hỗn hợp trực tiếp ảnh hưởng đến rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Mối quan tâm chính cho người quản lý tài chính của công ty là quyết định bao nhiêu tiền được vay và hỗn hợp tốt nhất của nợ và vốn chủ sở hữu. Người quản lý tài chính cũng phải tìm các nguồn ít tốn kém kinh phí cho công ty để sử dụng. Cấu trúc tài chính được chia thành số lượng dòng tiền của công ty cho các chủ nợ và số tiền cho các cổ đông. Mỗi doanh nghiệp sẽ có một hỗn hợp khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và chi phí của mình. Vì vậy, mỗi công ty sẽ có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của riêng nó. Ví dụ, một công ty có thể phát hành trái phiếu và sử dụng số tiền thu được để mua cổ phiếu hoặc có thể phát hành cổ phiếu và sử dụng số tiền thu được để trả nợ. Cấu trúc tài chính của một doanh nghiệp có thể được xem xét ở 2 góc độ là cấu trúc vốn tài sản kinh doanh và cấu trúc nguồn vốn tài trợ hoạt động kinh doanh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC