Đề tài Thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng giai đoạn III nhằm đánh giá hiệu quả của điều trị nghiện ma túy trong dự phòng nhiễm HIV và tử vong ở người nghiện chích lệ thuộc chất dạng thuốc phiện

ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HPTN 058: Thử nghiệm ngẫu nhiên đối chứng giai đoạn III nhằm đánh giá hiệu quả của điều trị nghiện ma túy trong dự phòng nhiễm HIV và tử vong ở người nghiện chích lệ thuộc chất dạng thuốc phiện Mục đích: Nhằm xác định hiệu quả của can thiệp điều trị nghiện ma túy khi d ùng dạng kết hợp buprenorphine/naloxone (BUP/NX) trong 52 tuần kết hợp với tư vấn giảm sử dụng ma túy và giảm nguy cơ (sau đây được gọi là “điều trị hỗ trợ thuốc dài hạn”(HTT_DT)) so sánh với việc điều trị ngắn hạn với BUP/NX kết hợp với tư vấn sử dụng ma túy và tư vấn giảm nguy cơ (sau đây được gọi là “điều trị hỗ trợ thuốc ngắn hạn”HTT-NH)) trong dự phòng lây truyền HIV và tử vong ở người nghiện chích lệ thuộc chất dạng thuốc phiện thông qua giảm sử dụng ma túy và hành vi nguy cơ liên quan. Thiết kế nghiên cứu: Là một thử nghiệm giai đoạn III, nhiều địa bàn nghiên cứu, hai nhóm can thiệp, nhãn thuốc mở, ngẫu nhiên, có đối chứng. Giai đoạn khởi đầu đánh giá tính khả thi v à mức độ an toàn sẽ gồm 50 người đầu tiên tham gia tại mỗi địa bàn nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC