Đề tài Thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự

Chủ thể có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại điều 285 BLTTDS. Theo quy định này chỉ có chánh án TANDTC Viện trưởng VKSNDTC chánh án tòa án nhân dân tỉnh và viện trưởng VKSNd tỉnh mới có quyền kháng nghị theo thu tục giám đốc thẩm. việc khàng nghị có sự phân cấp rõ ràng. Chánh án TANDTC và viện trưởng VKSNNDTC có quyền kháng nghị theo thu tục giám đốc thẩm bản án, quyết định d0a4 co` hiệu lực pháp luật của tòa án các cấp, trừ quyết định giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Chánh án tòa án nhân dân tỉnh, viện trưởng VKSND tỉnh có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp huyện. Cơ sở này để các chủ thể này kháng nghị là dựa vào công tác giám đốc thẩm của ngành tòa án, khiếu nại của đương sự, tổng kết của ngành, công tác giám sát của nhà nước, cơ quan tư pháp, từ các phương tiện thông tin đại chúng và các nguồn khác. Chủ thể có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có quyền yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được. thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm không quá 3 tháng kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo về việc tạm định chỉ thi hành án của người có thẩm quyền khàng nghị bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC