Đề tài Thực tập tại công ty TNHH Đức Tâm

Xây dựng cơ bản là một ngành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Sự hoạt động hiệu quả của công tác xây lắp có ý nghĩa đối với sự phát triển chung của quốc gia. Đứng trước xu thế khu vực hoá và toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, đặt Việt Nam trước thách thức phải mở cửa cho nước ngoài vào đầu tư một số ngành trong đó có ngành xây dựng dân dụng. Hiện nay các doanh nghiệp xây lắp đi tìm kiếm công việc chủ yếu thông qua đấu thầu, đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Ngành xây dựng chiếm một vị trí quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tính chất đó xuyên suốt trong chiến lược về cơ cấu ngành của nền kinh tế quốc dân và chiến lược bố trí sản xuất. Cơ hội của ngành xây dựng cơ bản đã mở ra đường lối phát triển chung cho các doanh nghiệp xây dựng trong cả nước. Để tồn tại và khẳng định hình ảnh doanh nghiệp trong một thị trường có sự cạnh tranh thì giải pháp quan trọng là sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng dân dụng phải nắm bắt kịp thời, đầy đủ mọi thông tin cụ thể chi tiết về chi phí và giá thành. Yêu cầu quản lý đòi hỏi cần thiết phải xây dựng mô hình kế toán chi phí giá thành cho phù hợp để vận dụng vào các doanh nghiệp xây dựng cơ bản. Tuy nhiên thực tế cho thấy trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng vẫn còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành. Do đó, việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp là cần thiết nhằm cung cấp thông tin chính xác về chi phí, giá thành cho Ban lãnh đạo từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời và phù hợp với từng doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC