Đề tài Thực tập tại Công ty TNHH Nhà máy Bia Hà Tây

Nhà máy Bia Hà tây là liên doanh giữa 3 công ty : Tập đoàn các nhà máy Bia Châu á - Thái bình ( APBL ) , Công ty lương thực Hà tây và Nhà Máy Bia Việt Nam với tỷ lệ góp vốn tương ứng là 55%, 8,5% và 36,5% trên tổng số vốn đầu tư 65 triệu dola Mỹ. Tháng 2/2002 tập đoàn các Nhà máy Bia Châu á Thái Bình Dương đã mua lại phần 36,5% của công ty Lương thực Hà tây. Sau đó, vào tháng 4/2003, Nhà máy Bia Hà tây đã trở thành công ty 100% vốn nước ngoài sau khi mua lại 8,5% cổ phần của Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Việt nam. Một vài mốc chính của nhà máy : - Được cấp giấy phép đầu tư đầu tiên vào ngày 18 tháng 06 năm 1996 - Khởi công xây dựng nhà máy bắt đầu vào 10/07/1997 - Thành lập văn phòng giao dịch 01/10/1998. - Nhà máy hoãn do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng Châu á tháng 7 năm 1998 - Công ty Lương thực Hà tây nhượng lại 36,5% cổ phần trong liên doanh cho tập đoàn APBL ( Singapore ) ngày 28 thang 2 năm 2002 - Công ty Liên doanh Nhà máy bia hà Tây nhận được giấy phép đầu tư điều chỉnh ngày 28 thang 2 năm 2004 và tên công ty được đổi thành Công ty TNHH Nhà máy Bia Hà Tây

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC