Đề tài Thực tập tại Phòng Cơ Sở Dữ Liệu – Cục Bảo Vệ Môi Trường

Tên cơ quan /đơn vị:Phòng Cơ Sở Dữ Liệu – Cục Bảo Vệ Môi Trường Chức năng: Phòng Cơ Sở Dữ Liệu, gọi tắt là phòng Dữ Liệu là đơn vị trực thuộc Cục Bảo Vệ Môi Trường, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển và quản lý thống nhất hệ thống dữ liệu và thông tin phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường của Cục và của cộng đồng; nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trong công tác bảo vệ môi trường của Cục. Nhiệm vụ: 1.Tham gia xây dựng chính sách, văn bản qui phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về dữ liệu và thông tin môi trường; xây dựng và tổ chức thực hiện các qui định, qui chế, chuẩn thông tin và các cơ sở pháp lý khác về dữ liệu và thông tin môi trường. 2. Tổ chức xây dựng và phối hợp thực hiện chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường; thu thập, lưu trữ, khai thác và cung cấp dữ liệu thông tin phục vụ công tác bảo vệ môi trường theo phân công của Cục; 3. Là đầu mối thu thập, lưu trữ và quản lý số liệu điều tra, quan trắc về môi trường. Chủ trì xây dựng tích hợp, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu số liệu quan trắc phục vụ công tác quản lý nhà nước và bảo vệ môi trường từ trung ương đến các vùng địa phương. Tổ chức và phối hợp thực hiện soạn thảo các báo cáo chất lượng môi trường. 4. Xây dựng, quản lý, cập nhật và khai thác hệ thống các cơ sở dữ liệu môi trường, các trang Web, thư điện tử, các báo cáo và các thông tin tác nghiệp điện tử của Cục. Thực hiện thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin, tư liệu trong và ngoài nước, báo cáo thực hiện đề tài, dự án phân công. Xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý của Cục; 5. Thực hiện cung cấp thông tin, tư liệu tổng hợp về môi trường đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội, các cơ sở sản xuất và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin dữ liệu môi trường theo yêu cầu của Lãnh đạo Cục. 6. Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông trong các lĩnh vực công tác của Cục. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thông tin địa lý, mô hình toán học, thống kê môi trường phục vụ công tác bảo vệ môi trường. 7.Thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế theo phân công của Cục. 8.Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuộc Phòng theo phân cấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC