Đề tài Thực tập tổng hợp Công ty Packexport - 31 Hàng Thùng

Mục đích hoạt động của Cty là thông qua các hoạt động SXKD của Cty nhằm khai thác một cách có hiêụ quả các nguồn lực vật tư, nhân lực và tài nguyên của đất nước, đồng thời tiến hành nghiên cứu , ứng dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng bao bì hàng hoá để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng trong nước. Từ năm 1979 - 1989, Cty cung cấp bao bì xuất khẩu duy nhất của Bộ Ngoại thương trên toàn quốc. Từ năm 1990 đến nay, Cty vẫn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về bao bì trong toàn quốc, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tư vấn cho các cơ quan, doanh nghiệp về việc kiểm tra nguyên liệu và sản phẩm giấy, thực hiện tiêu chuẩn hóa tại Việt Nam thông quan hoạt động thông tin và đào tạo về bao bì. Là một DNNN trực thuộc Bộ thương Mại, Cty XNK&KT BB hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại ngân hàng và có con dấu riêng, tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các chính sách, luật pháp của nhà nước và điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC