Đề tài Thực tập tốt nghiệp tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Sơn La

Công tác kế hoạch hóa ở Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm coi trọng ngay từ những ngày đầu giành được độc lập, tự do cho đất nước. Ngày 31 tháng 12 năm 1945, Người đã ra sắc lệnh số 78/SL thành lập Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết đất nước. Ngày 14 tháng 5 năm 1950, Ban Kinh tế Chính phủ ra đời theo sắc lệnh số 68/SL có nhiệm vụ nghiên cứu khởi thảo để đệ trình Chính phủ những đề án về chính sách, chương trình, kế hoạch kinh tế hoặc những vấn đề quan trọng về kinh tế. Kể từ tháng 10 năm 1955, hệ thống cơ quan kế hoạch từ trung ương đến địa phương được hình thành. Là một bộ phận trong hệ thống đó, Sở Kế hoạch & Đầu tư Sơn La trong suốt gần một nửa thế kỷ qua, từ khi được thành lập cho đến nay cũng đã không ngừng xây dựng và trưởng thành cùng với sự phát triển của ngành Kế hoạch nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC