Đề tài Thực tập về khấu hao tscd và tính chi phí công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phương Linh

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phương Linh là một công ty được thành lập ngày 24/11/2005 do sở kế hoạch đầu tư Nam Định. Do mới được thành lập nên công ty còn gặp rất nhiều khó khăn như: việc xây dựng, trang bị những trang thiết bị cho các bộ phận, phân xưởng. còn phải tuyển dụng những công nhân, thợ lành nghề, bên cạnh đó uy tín, chất lượng sản phẩm của Công ty chưa được các khách hàng, các nhà doanh nghiệp biết đến nên việc ký kết hợp đồng còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên hai năm gần đây hoạt động sản xuất của công ty đã đi vào ổn định, các hợp đồng lớn đã được ký kết, doanh thu của doanh nghiệp cũng được tăng cao. Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, là đơn vị kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính và hoạt động kinh doanh của mình. Công ty được phép sử dụng con dấu riêng và tự tổ chức phân cấp quản lý cán bộ, được mở tài khoản tiền Việt Nam và tiền ngoại tệ tại các ngân hàng. Trải qua gần 3 năm xây dựng và phát triển, công ty đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp tổ chức hợp lý cơ cấu mặt hàng kinh doanh tới việc sắp xếp phân bổ các quyết định quản lý, tới nay những tồn tại trong công ty đã được giải quyết. Hoạt động của công ty bước đầu đã góp phần thoả mãn nhu cầu thị trường, tạo ra những sản phẩm phục vụ cho đời sống xã hội và đặc biệt là giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động. * Trách nhiệm: - Công ty có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ quản lý tài chính thống kê, kế toán, lao động tiền lương và chính sách cán bộ. - Đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự an toàn xã hội. - Trong quan hệ với khách hàng theo hiện hành đúng pháp luật hợp đồng kinh tế của Nhà nước Việt Nam và công ước quốc tế tham gia. - Sử dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn vốn của đơn vị, tự bù đắp chi phí, kinh doanh có lãi và làm tròn nghĩa vụ với nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC