Đề tài Thực trạng chiến lược phát triển kinh doanh của HACINCO và đề xuất đến năm 2015

1. Lý do chọn đề tài HACINCO một Công ty xây dựng ở Việt Nam và trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng đã xây dựng cho mình một chiến lược phát triển cụ thể. Sau khi tham dự khóa học MBA, được nghiên cứu môn học quản trị chiến lược, tôi muốn vận dụng những kiến thức đã được đề cập ở môn học vào thực tiễn ở đơn vị mình để đánh giá, phân tích chiến lược hiện tại và có một số gợi ý, đề xuất cho chiến lược của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. 2. Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài này nghiên cứu chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty đầu tư xây dựn nhà số 2 Hà Nội (HACINCO) – một doanh nghiệp lớn của Ngành Xây dựng Việt Nam. 3. Mục đích nghiên cứu Như chúng ta đã biết, Việt Nam bắt đầu đổi mới hơn 20 năm qua, đặc biệt hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây. Các doanh nghiệp Việt Nam mặc dù đã đề ra cho mình chiến lược kinh doanh riêng nhưng chưa khoa học, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, cũng như vận dụng được kiến thức về quản trị chiến lược, chưa phát huy lợi thế của doanh nghiệp, do đó hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp bị hạn chế. Tôi hy vọng rằng với những kiến thức đã thu nạp được trong môn học quản trị chiến lược tôi sẽ tiến hành phân tích, đánh giá được chiến lược phát triển kinh doanh của HACINCO xem đã hợp lý chưa? Đâu là điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược mà Công ty đang theo đuổi? Từ đó tôi muốn mạnh dạn gợi ý, đề xuất một số ý kiến của mình về chiến lược của Công ty trong thời gian tới. Tôi hy vọng những nghiên cứu, đóng góp của mình sẽ giúp cho Công ty phát triển đúng hướng và bền vững (nếu như được đưa vào thực hiện).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC