Đề tài Thực trạng cổ phần hóa trong doanh nghiệp Nhà nước trong thời kỳ đổi mới

Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam được bắt đầu từ năm 1992 sau QĐ202/CP(8/1992) , Nhà nước chỉ chọn một số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ , kinh doanh có lãi và tự nguyện cổ phần hóa để thực hiện thí điểm cụ thể chọn 7 doanh nghiệp cổ phần hoá nhưng chỉ cổ phần hoas được 2 doanh nghiệp năm 1993 năm1994 được 1 dn. Suốt bốn năm 1992-1996 , tuy chỉ cổ phần hóa được 5 doanh nghiệp nhưng cả 5 đơn vị này đều hoạt động có hiệu quả hơn trước khi cổ phần hóa .Từ năm 1996 , Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về cổ phần hóa , trong đó điểm mốc là Nghị định 187 năm 2004 coi việc đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn là khâu quan trọng để tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước . Vì vậy có hai mốc chính tạo sự chuyển biến nhanh chóng về số lượng cũng như về chất lượng cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta đó là tính đến cuối năm 2004 và từ đó đến nay .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC