Đề tài Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may thuộc công ty cổ phần Thùy Trang

Kếtoán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tưhay một cơsởkinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán đểbiết tình hình và kết quảkinh doanh. Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tếmạnh mẽsang nền kinh tếthịtrường có sựquản lý của nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trước yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp. Là một công cụthu thập xửlý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tếcho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp nên công tác kếtoán cũng trải qua những cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng nền kinh tế. Việc thực hiện tốt hay không tốt đèu ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quảcủa công tác quản lý. Công tác kếtoán ởcông ty có nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo thành một hệthống quản lý có hiệu quả. Mặt khác, tổchức công tác kếtoán khoa học và hợp lý là một trong những cơsởquan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Qua quá trình học tập môn kếtoán doanh nghiêp sản xuất và tìm hiểu thực tếtại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổphần ThuỳTrang, đồng thời được sựgiúp đỡtận tình của thầy cô giáo cũng nhưcác cô chú kếtoán của Xí nghiệp may thuộc Công ty cổphần ThuỳTrang. Em đã chọn đềtài : "Thực trạng công tác hạch toán kếtoán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổphần ThuỳTrang" Báo cáo gồm 3 phần : Phần I : Giới thiệu chung vềxí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Phần II : Thực trạng công tác hạch toán kếtoán tại xí nghiệp Phần III : Một sốý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kếtoán của xí nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC