Đề tài Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam Chi nhánh II – Huế

Đề tài đã đi sâu, tìm hiểu thực trạng, phân tích, đánh giá và đưa ra những đóng góp thiết thực nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh II – Huế Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam. Đề tài “ Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam Chi nhánh II – Huế” đã hệ thống những vấn đề lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đó là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Đây là những định hướng quan trọng cho bài khóa luận, giúp bài làm bám sát lý thuyết và được dẫn dắt đúng đắn. Những nét khái quát về Chi nhánh, kết cấu lao động, tình hình tài sản và nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh là những tiền đề nhằm đánh giá chính xác về thực trạng công tác kế toán tính giá thành tại Chi nhánh. Đề tài cũng đã mô tả về cơ bản thực tế khách quan được công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh, các quy trình luân chuyển chứng từ kế toán, cách tập hợp và hạch toán chi phí sản xuất tại Chi nhánh. Từ đó, đề tài đánh giá và đưa ra một số ưu điểm và nhược điểm trong tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Chi nhánh, đối chiếu với những cơ sở lý luận để nhận thấy những mặt tích cực và hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, với những kiến thức được tích lũy trong thời gian học tập tại trường Đại học Kinh tế - Huế và những phân tích thực trạng tại Chi nhánh trong quá trình thực tập, bản thân tôi đã để xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC