Đề tài Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Huế

Đề tài đã tiến hành tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế, đồng thời cũng đưa ra một vài đánh giá về hoạt động này tại chi nhánh Ngân hàng. Trên cơ sở đó đề tài cũng đã đưa ra một vài giải pháp góp phần hoàn thiện hơn công tác kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- chi nhánh Huế. Đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Đề tài đã đưa ra và làm rõ một số khái niệm liên quan đến ngân hàng, rủi ro, nguyên nhân xảy ra rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng, khái niệm về Doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng khái niệm về kiểm soát rủi ro cũng như các chiến lược, phương pháp kiểm soát rủi ro được áp dụng tại ngân hàng. Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế. Đề tài đã tìm hiểu dư nợ cho vay đối với các SMEs, thực trạng nợ quá hạn tại Chi nhánh cùng các nguyên nhân dẫn đến nợ quá hạn và tìm hiểu các thủ tục kiểm soát được áp dụng khi cho vay SMEs tại chi nhánh ngân hàng. Chương 3: Đề tài đã đưa ra các kết quả đạt được khi thực hiện kiểm soát rủi ro cho vay SMEs tại ngân hàng cùng các mặt tồn tại và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đã đề xuất các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn công tác kiểm soát rủi ro cho vay SMEs tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Huế. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC