Đề tài Thực trạng công tác kiểm toán tài sản cố định và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán bctc nói chung và quy trình kiểm toán khoản mục tscđ nói riêng đối với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn kế toán an phát (aps)

Cùng với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thế giới, kinh tế nước ta - một nền kinh tế nhỏ - đang có nhiều biến chuyển to lớn. Từ nền kinh tế quan liêu bao cấp, trì trệ bị bao vây cấm vận, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, đến hôm nay, sau những năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được hình thành, nền kinh tế có những bước tiến vững vàng, tạo đà cho thế kỷ phát triển mới của đất nước. Theo sự phát triển đó, các thông tin kế toán cũng ngày càng được mở rộng, đa dạng, phức tạp và chứa đựng không ít rủi ro. Để cho hoạt động kinh tế có hiệu quả, yêu cầu đặt ra là thông tin kế toán phải trung thực, hợp lý. Muốn vậy các thông tin này phải được thẩm định qua hoạt động kiểm toán. Và kiểm toán ra đời và phát triển như một nhu cầu tất yếu, khách quan. Hoạt động kiểm toán không chỉ tạo niềm tin cho những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn ghóp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nề nếp hoạt động tài chính kế toán, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị được kiểm toán. Ở nước ta, hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng tuy mới ra đời, nhưng đã và đang khẳng định vai trò của mình. Sự phát triển nhanh chóng của các công ty kiểm toán độc lập trong những năm qua ở Việt Nam đã chứng minh sự cần thiết của hoạt động kiểm toán. Kiểm toán đã trở thành một hoạt động chuyên sâu, một khoa học chuyên ngành, là trọng tài đo lường uy tín hoạt động của các doanh nghiệp. Một trong những loại hình dịch vụ chủ yếu mà các công ty kiểm toán độc lập cung cấp cho khách hàng là kiểm toán báo cáo tài chính.Thông qua hoạt động kiểm toán nói chung và kiểm toán BCTC nói riêng, các thông tin kế toán trở nên minh bạch, tạo sự tin tưởng trong kinh doanh cũng như tạo ra một môi trường kinh doanh tin cậy, lành mạnh và có hiệu quả. Báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh. Một tập hợp các thông tin có được từ việc xử lý các giao dịch cuối cùng sẽ được phản ánh thành các bộ phận, các khoản mục trên Báo cáo tài chính. Vì vậy, để đạt được mục đích kiểm [Type text] 4 toán toàn diện Báo cáo tài chính, kiểm toán viên cần phải xem xét, kiểm tra riêng biệt các bộ phận của chúng. Tài sản cố định (TSCĐ) và khấu hao tài sản cố định là một bộ phận không thể thiếu đối với bất cứ doanh nghiệp nào và đồng thời là một bộ phận quan trọng của BCTC, chiếm giá trị lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó khoản mục này cũng chứa đựng nhiểu rủi ro kiểm toán. Mỗi sai sót đối với khoản mục này có thể gây ra những ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC của doanh nghiệp. Vì vậy mà việc đưa ra kết luận kiểm toán về TSCĐ có ảnh hưởng lớn đến kết luận kiểm toán BCTC. Nhận thức được tính cấp thiết, sự quan trọng của TSCĐ trong mỗi DN và công việc kiểm toán TSCĐ đối với các công ty kiểm toán nên em đã lựa chọn đề tài: Thực trạng công tác kiểm toán TSCĐ và một số biện pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC nói chung và quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ nói riêng đối với công ty TNHH kiểm toán và tƣ vấn kế toán An Phát (APS)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC