Đề tài Thực trạng công tác quản trị hành chính văn phòng tại trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Bình Dương

Trung tâm Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Bình Dương là đơn vị sự nghiệp KHCN. Tiền thân là Công ty Ứng dụng và Dịch vụ KHKT tỉnh Sông Bé (được thành lập theo quyết định số 40/QĐ-UB ngày 06/9/1991 của UBND tỉnh Sông Bé). Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương được phê duyệt đề án chuyển đổi thành tổ chức Khoa học Công nghệ tự trang trải kinh phí, theo Quyết định số 5968/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Bình Dương. Trung tâm đang thực hiện chuyển đổi theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, ngày 05/9/2005 của Chính phủ, đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC