Đề tài Thực trạng công tác thu thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam và giải pháp.

(Bản scan) Thuế là khoản thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, là công cụ quan trọng để phân phối và phân phối tại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. Trong đó, thuế giá trị gia tăng là một sắc thuế mới, tiến bộ mới áp dụng váo Việt Nam trong ngững năm gần đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC