Đề tài Thực trạng của công tác tuyến dụng ở công ty cổ phần Cơ Điện Lam Sơn

(Bản scan) Con người là trưng tàm của vũ trụ. là trọng tâm cũa tẩt cá mọi hoạt động đang diễn ra xung quanh the giới song. Dê tồn tại vả phảt tricn. không cỏ con đường nào khác là phãi duy trì và phát triên nguôn lực cũa con người. Nguồn tài nguyên nhản sự sc quyết định sự tồn tại và phát triền của tố chức, của xã hội và của quốc gia. Đặc biệt, trong xu the the giới ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế. sự cạnh tranh dicn ra gay gắt và khốc liệt, các doanh nghiệp đe cỏ thê tôn tại và phát triẻn ben vừng được cũng là do cỏ nguồn lực con người vững mạnh cà về số lượng và chất lượng, cà VC the lực và tri lực. Bất cứ một xí nghiệp hay một tồ chức nào. dù chúng có tầm vóc lớn den đâu. hoạt động trong lĩnh vực nào. tầm quan trọng cũa yếu tố con người là một thực tế hiên nhiên không ai phủ nhận dược. Xuàt phát từ vai trò vô cùng to lón cùa nguôn tài nguyên con người đôi vói sự phát triển cùa thời dại nói chung, nen kinh te cùa một quốc gia. cũng như dổi vói một doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt xuất phát từ thực trạng cúa đơn vị nghiên cứu. sự thuận lợi trong quá trinh khảo sát thõng tin, lấy dừ liệu vả ý nghía vô cùng to lớn của cõng tảc tuyển dụng nhân sự cùa công ty. lồi quyết định chọn để tài.- "Thực trợng của cóng lác tuyến dụng tợi công ty cố phần Cơ Diện Lam Sơn Qua đề tài này. tỏi mong răng sỗ miêu tà một cách tống quát nhất về hoạt động tuyển dụng lao động tại công ty. Từ đó đưa ra một số đề xuất cho công tảc tuyến dụng nham hoàn thiện cong tác này ở công ty cô phân Cơ Diện Lam Sơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC