Đề tài Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển đội ngũ doanh nhân ở Đồng Nai trong những năm tới

1. Nghiên cứu định tính (nghiên cứu lí thuyết):Dựa trên những cơsởlí thuyết vềphát triển kinh tế- xã hội nói chung, phát triển đội ngũdoanh nhân nói riêng và thực tiễn vềnhững vấn đềnày ởmột sốnước trên thếgiới, đặc biệt là các nước đang phát triển, đềtài phân tích, đánh giá, dựbáo các yêu cầu mà mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đặt ra trước đội ngũdoanh nhân ở nước ta nói chung, Đồng Nai nói riêng trong bối cảnh mới, từ đó đưa ra định hướng và các giải pháp nhằm phát triển đội ngũnày những năm tới. 2. Phương pháp điều tra xã hội học:Nội dung điều tra tập trung vào 2 vấn đềchính sau đây: - Nhận thức của xã hội, các cơquan quản lí nhà nước và bản thân doanh nhân vềvịtrí, vai trò của doanh nhân đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh hiện nay. - Những tiềm năng, thếmạnh, điểm yếu và yêu cầu đối với đội ngũ doanh nhân Đồng Nai khi Việt Nam gia nhập WTO. Với các nội dung trên, đềtài xây dựng 2 mẫu phiếu điều tra tương ứng. Địa bàn điều tra: Đềtài thực hiện điều tra ở3 địa bàn, gồm Đồng Nai, Hà Nội và Tp HồChí Minh. Trong đó chủyếu tập trung vào lấy sốliệu trên địa bàn Đồng Nai, các địa phương khác nhằm đối chiếu so sánh. Đối tượng điều tra:Tập trung vào 4 nhóm đối tượng chính: (1) Các chủ doanh nghiệp, chủhộkinh doanh. (2) Công nhân trong các doanh nghiệp. (3) Cán bộthực hiện chức năng quản lí nhà nước đối với doanh nghiệp. (4) Một sốtầng lớp dân cư. Phương pháp chọn mẫu:Việc chọn mẫu điều tra được thực hiện chủyếu theo nguyên tắc lấy mẫu xác suất của Krejcie và Morgan. Ngoài ra, đềtài còn sử dụng nguyên tắc lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng nhưmột nguyên tắc trợgiúp. 3. Phương pháp thống kê - so sánh:Sửdụng các sốliệu thống kê đểphân tích, so sánh nhằm đưa ra kết luận vềthực trạng đội ngũdoanh nhân và phát triển đội ngũdoanh nhân ở Đồng Nai. 4. Phương pháp thảo luận nhóm tập trung:Tiến hành một sốthảo luận nhóm tập trung, đối tượng tham gia là cán bộquản lí nhà nước của tỉnh Đồng Nai, một sốgiám đốc doanh nghiệp trong tỉnh và các nhà nghiên cứu. đểtìm hiểu quan điểm, nhận thức và thực tiễn xây dựng đội ngũdoanh nhân ở Đồng Nai. Phương pháp này cung cấp các sốliệu định tính, được kết hợp chặt chẽ với phương pháp Điều tra xã hội học. Các sốliệu của 2 phương pháp này sẽbổ sung cho nhau. 5. Phương pháp chuyên gia:Một sốhội thảo được tổchức trong quá trình thực hiện nhằm tìm kiếm sựthống nhất trong các phân tích, đánh giá cũng như đềxuất các giải pháp và kiến nghị. 6. Phương pháp phỏng vấn sâu:Tiến hành một sốcuộc phỏng vấn sâu một sốcán bộchủchốt các ban, ngành trong tỉnh, một sốchuyên gia và đại diện của Hội doanh nghiệp trẻ Đồng Nai, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục hỗtrợdoanh nghiệp nhỏvà vừa - BộKếhoạch và Đầu tư, Hội doanh nghiệp trẻViệt Nam, Câu lạc bộdoanh nghiệp Việt Nam, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trung ương và một sốnhà nghiên cứu. 7. Phương pháp dựbáo: Kết hợp cảphương pháp dựbáo định tính và dựbáo định lượng nhằm dựbáo những yêu cầu đối với phát triển đội ngũ doanh nhân ở Đồng Nai đến năm 2020. Cách thức thu thập sốliệu: (1) Thu thập gián tiếp hay nghiên cứu tại bàn [Desk Study](kếthừa các công trình nghiên cứu trước đó; tổng hợp các nguồn sốliệu thông qua các báo cáo, tổng kết của các nguồn thông tin chính thức; tìm thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, Internet.); (2) Thu thập dữliệu trực tiếp hay nghiên cứu thực tế[Field Study](phỏng vấn sâu [In-depth interview]: Đềtài tiến hành phỏng vấn sâu một sốcán bộquản lý, điều hành thực tiễn và một sốnhà nghiên cứu; thảo luận nhóm tập trung [Focus Group Discussion]; điều tra xã hội học [Survey]; quan sát tham dự[Participatory Observation]). Ngoài ra, đểcó thêm căn cứthực tiễn phục vụnghiên cứu và có cơsở so sánh, đềtài đã tổchức khảo sát ởHà Nội, Đà Nẵng - những địa phương là trọng điểm kinh tế, có lực lượng doanh nhân đông đảo, có nhiều nét tương đồng với Đồng Nai, từ đó vấn đềnghiên cứu sẽbộc lộrõ hơn. Kết cấu của báo cáo tổng kết Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, các nội dung nghiên cứu của đềtài được kết cấu thành 03 chương: Chương 1: Những vấn đềlí luận và thực tiễn vềdoanh nhân và phát triển đội ngũdoanh nhân ở địa bàn cấp tỉnh hiện nay Chương 2: Thực trạng đội ngũdoanh nhân ở Đồng Nai hiện nay Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển đội ngũdoanh nhân ở Đồng Nai trong những năm tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC