Đề tài Thực trạng Hoàn thiện lập Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty đường sông Miền Bắc

Mục tiêu cơ bản của kế toán là cung cấp thông tin tài chính cho những người ra quyết định. Để thực hiện được điều đó, kế toán phải thực hiện nhiều công việc: Ghi nhận, lượng hoá và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng cách sử dụng một hệ thống các chứng từ và sổ sách để ghi chép. Các bước: Ghi chép, phân loại và tổng hợp là công cụ để tạo lập hệ thống thông tin kế toán. Từ đó, công việc tiếp theo của kế toán là tổng hợp và tính toán các chỉ tiêu thông tin theo yêu cầu quản lý trong và ngoài doanh nghiệp. Các công việc trên được tiến hành liên tục, kế tiếp nhau tạo thành chu trình kế toán trong doanh nghiệp mà kế toán phải thực hiện. Thông tin hạch toán kế toán là những thông tin động về tuần hoàn của vốn trong doanh nghiệp, toàn bộ bức tranh về hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu đầu tiên là cung cấp vật tư cho sản xuất, qua khâu sản xuất đến khâu cuối cùng là tiêu thụ đều được phản ánh đầy đủ và sinh động qua thông tin kế toán. Các thông tin sử dụng để ra quyết định quản lý được thu từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng thông tin của hạch toán kế toán cung cấp đóng một vai trò quan trọng và không thể thiếu được. Báo cáo tài chính là sản phẩm của hạch toán kế toán. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng: Các nhà quản lý sử dụng thông tin để ra quyết định; còn về phía Nhà nước quản lý sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, các nhà đầu tư sử dụng thông tin trên Báo cáo tài chính để ra quyết định đầu tư. Tại Tổng công ty đường sông miền Bắc, Báo cáo tài chính là công cụ quản lý quan trọng đượccác cấp lãnh đạo sử dụng. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại đây, được tiếp cận thực tế hoạt động kinh doanh, tìm hiểu về việc lập các Báo cáo tài chính em nhận thấy nó vẫn còn những bất cập. Được sự hướng dẫn của cơ sở thực tập và giáo viên chỉ đạo thực tập trực tiếp – TS. Phạm Quang, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhằm góp phần hoàn thiện lập Báo cáo tài chính tại đơn vị. Nội dung chuyên đề bao gồm: - Phần I: Thực trạng việc lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty đường sông miền Bắc - Phần II: Hoàn thiện lập Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty đường sông miền Bắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC