Đề tài Thực trạng hoạt động của Sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Hiện nay,nền kinh tế nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa,nhưng mới chỉ là thời kỳ đầu -thời kỳ quá độ.Chính sách kinh tế đa thành phần đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hình thành và phát triển.Các công ty TNHH,công ty cổ phần ,doanh nghiệp tư nhân.mọc lên hàng loạt và cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp nhà nước.Bên cạnh đó chính sách kinh tế mở đã thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào nước ta dưới dạng hình thức công ty liên doanh,khu chế suất .càng khiến cho nền kinh tế nước ta sôi động hẳn lên.Các thành phần kinh tế đã cạnh tranh với nhau một cách công bằng hơn,có nhiều khởi sắc mới và đã tạo ra nhiều thành quả đáng khích lệ .Trong điều kiện như vậy ,hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM)cuãng có nhiều đổi mới hơn để phù hợp và góp một phần đặc biệt quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế đất nước. Với hoạt động chủ yếu là kinh doanh trên lĩnh vực tài chính -tiền tệ .Ngân hàng có nhiệm vụ nhận tiền gửi ,thanh toán hộ và cho ay đối với các tổ chức kinh tế, các thành phần dân cư .Với vai trò là trung gian của nền kinh tế ,Ngân hàng đống vai trò hết sức quan trọng đối với các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, Thông qua việc thực hiện chức năng trung gian thanh toán và trung gian tín dụng ,NHTM đã góp phần tạo ra được các nguồn tích luỹ cho chính bản thân mình và cho nền kinh tế -Quá trình tích luỹ này đã tận dụng được nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để bổ xung kịp thời cho nhu cầu sử dụng vốn làm cho vốn được luân chuyển tuần hoàn trong nền kinh tế ,với nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu, thu đổi và mua bán ngoại tệ ngân hàng là nơi phục vụ đắc lực cho hoạt động xuất nhập khẩu . Với các hoạt động cơ bản như trên và là một trong 4 NHTM quốc doanh lớn trong toàn quốc hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội ,Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cũng đã đóng góp 1 phần đáng kể cho sự nghiệp phát triển tế của cả nước nói chung và của Thủ đô nói riêng. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNN&PTNHVN) gọi tắt là Ngân hàng Nông nghiệp có tên giao dịch quốc tế là Vietnam bank for Agriculture and Rural Development(VBARD)có trụ sở chính đặt tại số 2 Láng Hạ -Dống Da -Hà Nội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC