Đề tài Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay hộ nông dân tại NHNO & PTNT Chi NHánh Huyện Hương Trà

Ở nước ta, trước mắt cũng như lâu dài, nông nghiệp và kinh tế nông thôn luôn luôn là một ngành kinh tế cơ bản và quan trọng. Nông thôn nước ta tập trung hơn 80% dân cư, 70% lực lượng lao động xã hội, nơi đáp ứng nhu cầu đời sống tất yếu cho toàn xã hội, là nguồn nội lực để phát triển bền vững nông nghiệp và kinh tế quốc dân, là chỗ dựa để các ngành, các doanh nghiệp khai thác, kinh doanh phát triển, là nơi có lợi thế so sánh nguồn nhân lực và vật lực để cạnh tranh tham gia vào thị trường thế giới. Thực tiễn trải qua 25 năm (1986-2011) một loạt chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý mới trong nông nghiệp của Đảng và Nhà nước; bộ mặt nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đã và đang có những thay đổi theo hướng tích cực. Vấn đề lương thực đã giải quyết được cơ bản; cơ cấu ngành, nghề nông nghiệp bước đầu chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành các vùng chuyên canh lớn trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, thúc đẩy chăn nuôi gia súc, gia cầm. Việc trồng, bảo vệ rừng được chú trọng. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới. Chương trình xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm trong nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh định canh, định cư, xoá nhà tạm cho đồng bào các dân tộc miền núi được tích cực triển khai Trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam,nông nghiệp được coi là nền móng của sự phát triển toàn bộ nền kinh tế.Đặc biệt là trong thời đại hiện nay.Bên cạnh “Công nghiệp hoá hiện đại hoá “ thì nông nghiệp cũng cần được chú trọng hơn nữa.Trong thời đại hội nhập với kinh tế thế giới ,thương mại nông nghiệp đã đóng góp lớn vào nguồn thu ngoại tệ,tăng thu nhâp cho khu vực nông nghiệp, cải thiện đời sống của người dân. Để đất nước phát triển toàn diện trong tiến trình hội nhập hiện nay thì cần phải chú trọng tới thị trường nông thôn,nhưng đa số dân ở nông thôn có thu nhập thấp, do vậy việc giải quyết nguồn vốn cho khu vực nông thôn nói chung và từng hộ nông dân nói riêng là hết sức cần thiết.Và để giải quyết vấn đề này đòi hỏi hoạt động tín dụng phải tích cực,có hiệu quả cung cấp nguồn vốn cho từng hộ nông dân.Qua đó ta có thể thấy được tín dụng hộ nông dân là hoạt động không thể thiếu trong xã hội ngày nay. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ2 Trong thời gian vừa qua,NHNo & PTNT cũng đã rất chú trọng đến việc phát triển tín dụng hộ nông dân,xây dựng các chính sách hỗ trợ tín dụng nông dân ,kêu gọi nguồn vốn nước ngoài .NHNo & PTNT Chi nhánh Huyên Hương Trà là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trên lĩnh vực tiền tệ, một lĩnh vực hàng hoá đặc biệt, với hình thức “đi vay để cho vay “ chênh lệch lãi suất giữa đi vay và cho vay mang lại lợi nhuận cho ngân hàng.Hoạt động trên địa bàn với chủ yếu là sản xuát nông nghiệp, ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu, có được nhiều bằng khen,khẳng định vai trò chủ đạo của mình trong công cuộc phát triển kinh tế,xã hội huyện Hương Trà, và thực sự trở thành người bạn của nhà nông. Ngày nay, nhu cầu vốn đối với hộ nông dân ở các vùng nông thôn là rất cần thiết,do vậy làm sao để vốn có thể đến tay người dân là một vấn đề đòi hỏi cán bộ tín dụng phải nỗ lực.Với vai trò là chiếc cầu nối,cung cấp vốn cho nhu cầu phát triển của địa bàn huyện nhà,trong những năm qua NHNo & PTNT Hương Trà đã đạt được nhiều thành tưu đáng kể nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn,đặc biệt là cho vay hộ nông dân, bởi vì nông nghiệp là hoạt động chủ yếu của các hộ nông dân mà hoạt động này có nhiều rủi ro.Với mong muốn tìm hiểu hoạt động tín dụng ngân hàng đặc biệt là tín dụng hộ nông dân tôi đã lựa chọn đề tài “Thực trạng hoạt động tín dụng cho vay hộ nông dân tại NHNo & PTNT Chi NHánh Huyện Hương Trà “ làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.  Mục tiêu nghiên cứu đề tài: + Hệ thống hoá một số khái niệm ,vấn đề lý luận về tín dụng và tín dụng hộ nông dân trong NH. + Tìm hiểu, phân tích,đánh giá kết quả hoạt động tín dụng cho vay hộ nông dân tại NHNo & PTNT chi nhánh Huyện Hương Trà qua 3 năm 2008-2010 + Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay hộ nông thôn tại ngân hàng NHNo & PTNT chi nhánh Huyện Hương Trà trong thời gian tới. 

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC