Đề tài Thực trạng nhân sự và một số giải pháp cải thiện công tác quản lí nhân sự tại một số doanh nghiệp da giày ở Hải Phòng – nghiên cứu điển hình tại công ty TNHH Đỉnh Vàng

Quá trình toàn cầu hóa đem đến cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ hội nhƣng cũng đồng nghĩa với không ít thách thức. Để có thể đứng vững và phát triển trong hoàn cảnh đó các doanh nghiệp cần phải biết phát huy mọi nguồn lực của mình. Trong đó vốn, khoa học kĩ thuật và con ngƣời là 3 nguồn lực quan trọng nhất, đặc biệt là con ngƣời – nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp. Tầm quan trọng của yếu tố con ngƣời trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận đƣợc, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay công tác quản trị nhân sự tại một số doanh nghiệp da giày Hải Phòng vẫn còn nhiều bất cập, tiêu biểu là: công tác hoạch định nhân sự chƣa đƣợc chú trọng, nhân viên làm việc kém hiệu quả, chế độ duy trì và đãi ngộ nhân sự chƣa thật sự hợp lí đã dẫn đến nhiều tình trạng nhƣ: thừa thiếu lao động tại các bộ phận, tỷ lệ ngƣời lao động bỏ việc cao, hàng loạt các vụ đình công, bãi công đòi tăng lƣơng giảm giờ làm yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các chính sách nhƣ BHXH cho nhân viên đã diễn ra. Nghiên cứu điển hình tại công ty TNHH Đỉnh Vàng trong 5 năm trở lại đây (2007-2011) đã xảy ra nhiều sự việc liên quan đến vấn đề nhân sự: Hàng nghìn lao động đình công, lao động bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn của công ty chế biến đã đặt ra nghi vấn về công tác quản trị của công ty. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Thực trạng nhân sự và một số giải pháp cải thiện công tác quản lí nhân sự tại một số doanh nghiệp da giày ở Hải Phòng – nghiên cứu điển hình tại công ty TNHH Đỉnh Vàng” để làm rõ đƣợc những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý nhân sự củacông ty TNHH Đỉnh Vàng nói riêng và một số doanh nghiệp da giày Hải Phòng nói chung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC