Đề tài Thực trạng sử dụng đòn bẩy và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH sản xuất và kinh doanh mút xốp Việt Thắng

Trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO), là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam. Song cơ hội đến với mỗi doanh nghiệp luôn có hai mặt của nó, một mặt góp phần đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp nếu thành công, mặt khác cũng mang lại cho doanh nghiệp nhiều rủi ro nếu thất bại. Tuy nhiên, một quy luật chung có thể nhìn thấy đó là mức sinh lợi trong cơ hội càng cao thì mức độ rủi ro gặp phải càng lớn. Để nắm chắc phần thắng trong tay, doanh nghiệp có thể căn cứ vào đòn bẩy để đánh giá mức độ rủi ro và đồng thời điều chỉnh các yếu tố liên quan để gia tăng tỷ suất sinh lợi. Trong lĩnh vực tài chính, thuật ngữ “ đòn bẩy” được sử dụng thường xuyên. Cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp đều sử dụng đòn bẩy nợ để tạo ra tỷ suất sinh lợi trên tài sản hoạt động lớn hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính không phải lúc nào cũng chắc chắn thành công và khả năng xuất hiện các khoản lỗ cũng tăng lên nếu nhà đầu tư hay doanh nghiệp ở vào một vị thế có tỷ lệ đòn bẩy cao. Doanh nghiệp thường hay sử dụng 2 loại đòn bẩy: đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, hay sử dụng kết hợp hai loại đòn bẩy này (đòn bẩy tổng hợp) . Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh mút xốp Việt Thắng có đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm, có đội ngũ công nhân nhiệt tình trong công việc, đủ sức khỏe, năng lực, trình độ. Công ty đã đầu tư cho đổi mới công nghệ sản xuất, các sản phẩm của công ty được khách hàng ưa chuộng và tạo được uy tín với các đối tác và bạn hàng. Về mặt tài chính, công ty đã sử dụng đòn bẩy như một công cụ để gia tăng lợi nhuận. Tuy các chỉ số đòn bẩy này chưa thật sự cao nhưng đã khuyếch đại được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đó là một dấu hiệu đáng mừng nhưng mặt khác nó cũng khiến cho Công ty gặp phải nhiều rủi ro hơn nếu không thể duy trì được hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt. Đặc biệt, trong năm 2011, công ty sẽ được tiếp nhận thêm vốn đầu tư của thùc tr¹ng sö dông ®ßn bÈy vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m cẢi thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i c«ng ty tnhh sx & Kd mót xèp viÖt th¾ng Sinh viªn: Ph¹m ThÞ HuyÒn_QT1102N 2 kiều bào nước ngoài và có được sự chấp nhận hợp tác của công ty Bông sợi Phú Thành, nó là bước ngoặc của công ty, giúp công ty lấy lại hiệu quả kinh doanh từ việc giảm chi phí đầu vào Do đó, công tác nghiên cứu và phân tích tác động đòn bẩy trở nên rất cần thiết. Nó sẽ cho thấy những vấn đề trong việc sử dụng tài sản và nguồn vốn sao cho hiệu quả nhất, đồng thời kiểm soát được rủi ro. Trong thời gian thực tập tại Công ty, nhận biết được vai trò và thực trạng sử dụng đòn bẩy của công ty, em quyết định chọn đề tài “Thực trạng sử dụng đòn bẩy và một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty TNHH SX & KD Mút Xốp Việt Thắng” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC