Đề tài Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và liên hệ thị trường chứng khoán thế giới

Đường lối kinh tế và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là “ Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng XHCN ” ( Trích Báo cáo chính trị của Ban chấp hành TW Đảng khóa VIII và trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng) đòi hỏi phải có nguồn lực lớn mà cụ thể là huy động được nguồn vốn lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước.Là một trong những kênh huy động vốn quan trọng nhất, bổ sung cho những kênh huy động vốn khác_ TTCK đã trở thành một định chế tài chính không thể thiếu được trong đời sống kinh tế của những nước theo cơ chế thị trường. TTCK ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với thực tế phát triển kinh tế và nhu cầu kinh doanh của nhà đầu tư. Hòa nhập cùng thế giới, TTCK Việt Nam đã và đang trên đà phát triển. Việc trang bị và lĩnh hội những kiến thức về kinh tế - tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng là điều tất yếu và cần thiết đối với mọi sinh viên trong thời đại mới, đặc biệt là sinh viên ngành Tài chính- Ngân hàng.Trong bài viết này chúng em xin trình bày một cách sơ lược về thực trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam từ những ngày đầu thành lập đến nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC