Đề tài Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thực Phẩm Công Nghiệp Hải Phòng

Hiện nay, đất nƣớc ta đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, thị trƣờng trong nƣớc đƣợc mở cửa, điều này mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế trong nƣớc phát triển bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức đặt gia đối với các doanh nghiệp trong nƣớc. Các doanh nghiệp sẽ gặp phải những cuộc cạnh tranh gay gắt trên thƣơng trƣờng. Sự hội nhập kinh tế sẽ mang lại một nguồn lợi lớn cho doanh nghiệp góp phần tạo dựng uy tín và phát triển bền vững, nhƣng cũng có thể đẩy doanh nghiệp vào tình trạng phá sản một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho mọi doanh nghiệp là phải tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh để không ngừng phát triển. Cùng với sự phát triển của đất nƣớc thì cơ chế, chính sách quản lý kinh tế tài chính cũng không ngừng đƣợc đổi mới, hệ thống kế toán kiểm toán của doanh nghiệp cũng từng bƣớc phát triển phù hợp với tiến trình hội nhập và phát triển của đất nƣớc, quốc tế. Một trong những công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất của doanh nghiệp là kế toán. Kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác cho nhà quản lý, để đề xuất phƣơng hƣớng và các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Vì vậy mỗi doanh nghiệp muốn phát triển tốt cần phải có một hệ thống kế toán hoàn chỉnh và phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC